APDI_MENU
formats

สานฝันปันอักษร 5

จากจิตอาสา…สู่ “ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม” การบินสานฝัน ปันอักษร

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดโครงการ “การบินสานฝัน ปันอักษร 5” อันเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแบบยั่งยืนและส่งเสริมสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่นักศึกษา (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยปีการศึกษา 2556 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านองหลุ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ”การบินสานฝัน ปันอักษร ครั้งที่4″
 

ภาพกิจกรรมการบินสานฝันปันอักษร ครั้งที่4

Home Uncategorized สานฝันปันอักษร 5
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-904-2222 ต่อ 2230 E-Mail: kbuapdi@gmail.com